Obsługa inwestycji budowlanych

Firma EuroCertus zajmuje się obsługą projektów budowlanych na każdym etapie realizacji inwestycji.

ETAP PRZYGOTOWAWCZY- PROCEDURY PRZEDINWESTYCYJNE

Przygotowanie procesu inwestycyjnego:

 • profesjonalna ocenę przydatności terenu na cele inwestycyjne
 • analiza zapisów planów miejscowych w kontekście planowanej inwestycji budowlanej
 • przygotowywanie koncepcji do planów miejscowych i wniosków w zakresie zmian  do planów miejscowych
 • przygotowywanie koncepcji i wniosków o ustalenie warunków zabudowy w przypadku braku planu miejscowego oraz pomoc w jej uzyskaniu
 • przygotowywanie dokumentów i wniosków oraz pomoc w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • pozyskiwanie w imieniu Inwestora warunków technicznych przyłączeń do sieci zewnętrznych
 • określenie standardów wykonania i struktury inwestycji
 • określenie wstępnego budżetu inwestycji
 • opracowanie raportu oddziaływania na środowisko
 • pomoc w uzyskaniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

ETAP PROJEKTOWY- UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Usługi projektowe (konstrukcyjne, architektoniczne, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych):

 • koncepcje architektoniczno-budowlane
 • projektowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych indywidualnych
 • projektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • projektowanie budynków użyteczności publicznej
 • projektowanie obiektów usługowych
 • projektowanie obiektów przemysłowych
 • wykonanie kosztorysów inwestorskich
 • prowadzenie spraw formalno-prawnych dla uzyskania pozwolenia na budowę (w tym uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii i uzgodnień)

ETAP WYKONAWCZY-NADZÓR ROBÓT

Zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjno-budowlanym:

 • organizacja procesu budowlanego,
 • nadzór i koordynacja projektu oraz robót budowlanych,
 • kontrola kosztów i jakości,
 • odbiory techniczne i urzędowe.

 
Zapewniamy nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem inwestycyjnym.

W ramach nadzoru inwestorskiego inwestycji oferujemy w szczególności:

 • nadzór nad realizacją projektu technicznego,
 • monitoring standardu i jakości wykonanych prac z założeniami umowy i projektu technicznego,
 • potwierdzanie faktycznego wykonania robót,
 • odbiory częściowe i końcowe robót oraz całego obiektu,
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów na rzecz urzędów administracji państwowej,
 • pozwolenie na użytkowanie obiektu;
 • rozliczenie finansowe inwestycji.

Ponadto:
Opinie techniczne, ekspertyzy techniczne, oceny techniczne, analizy techniczne, badania, inwentaryzacje, przeglądy okresowe, odbiory gwarancyjne.

USŁUGI DODATKOWE
 • przygotowanie biznes planów
 • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (licencjonowani pośrednicy)
 • wycena nieruchomości
 • zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi (licencjonowani zarządcy)
 • sporządzanie certyfikatów (świadectw) charakterystyki energetycznej
 • ubezpieczenie nieruchomości na preferencyjnych warunkach
 • pomoc w pozyskaniu źródeł finansowania inwestycji: doradztwo kredytowe, fundusze unijne.